Publicitat
Diners

La bretxa salarial a Catalunya l’any 2018 va ser del 22,9%

Segons les dades publicades per la Agència Tributària, relatives als ingressos per treball declarats a Catalunya l’any 2018 la bretxa entre la Renda Salarial Mitjana (RSM) de les dones i les dels homes s’ha reduït en 3 dècimes respecte l’any 2017. Aquestes dades són el que han ingressat totes les persones contribuents a Catalunya per concepte de salaris, són dades reals, no una enquesta. La RSM dels homes es situa en 25.107 euros i la de les dones en 19.357 euros. Entre els anys 2007 i 2009 es va produir una forta reducció de la bretxa causa per la baixada de la RSM masculina. Des d’aleshores, la reducció de la bretxa s’ha alentit. Segons assenyala CCOO en un comunicat, "l’escenari desitjable es que la retallada de la bretxa es faci per un creixement de les dues, més potent però en el cas de les dones. Si no es prenen mesures la convergència de les RSM de dones i homes és molt lenta i trigarem 80 anys en assolir-la".

Com més grans son els homes i les dones més bretxa hi ha. L’aspecte negatiu de la menor bretxa a edats més joves es que és conseqüència del menor salari dels homes joves respecte els homes majors, no d’una millora important de les rendes salarials de les dones. A destacar que la bretxa salarial de les dones més grans de 65 anys es situa en el 58,3% respecte de les dels homes majors de 65.

Existeix bretxa salarial a tots els sectors d’ocupació, superant el 28% en els sectors de serveis a les empreses, finances i asseguradores i comerç i transport.

Entre les persones de nacionalitat no espanyola, la bretxa salarial de gènere és menor (22,3%), causa -també- de les més baixes retribucions dels homes respecte els que tenen nacionalitat espanyola. Conseqüentment, entre les persones amb nacionalitat espanyola, la bretxa salarial de gènere es més alta, un 24,6%.

Resposta ferma
Una de cada tres dones assalariades no arriben al Salari Mínim Interprofessional (SMI), en el cas dels homes es un de cada cinc. Passa el mateix en les persones que cobren entre el SMI i dos cops l’SMI, una de cada tres dones per un de cada cinc homes. En aquests trams són majoria les dones, en tots els altres trams de més ingressos, son majoria els homes.

Per CCOO de Catalunya, amb aquestes dades, reclama una "ferma resposta per acabar amb aquesta bretxa salarial de gènere. Demanem l’aplicació immediata de l’article 28 del Estatut dels Treballadors que obliga a les empreses a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’un valor igual".

Publicitat
To Top