Publicitat
Terrassa

L’alumnat de 6è de primària avalua les seves competències bàsiques

Publicitat

L’alumnat de 6è de primària va canviar ahir i fins aquest dijous avui el seu dia quotidià a l’escola. L’agenda d’aquests dos dies estava marcada amb les proves d’avaluació que han de permetre determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els àmbits de matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera, i medi natural. Com a novetat i per primera vegada en aquestes proves, els correctors podran corregir-les des d’una plataforma digital que facilita el procés de correcció.

A examen
A Terrassa, hi ha un total de 2.740 alumnes de 6è de primària que estudien en centres públics i concertats i que estan cridats a fer les proves. Al Vallès Occidental són 11.414 alumnes i a Catalunya sumen un total de 82.943 alumnes. Aquestes proves tenen com a finalitat avaluar els coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’etapa de primària al seu pas a l’etapa de secundària obligatòria, és a dir l’ESO.

Publicitat

L’avaluació de 6è té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa. Les proves es portaran a terme en tres dies. El primer dia, ahir, els alumnes es van avaluar en les competències de llengua castellana i matemàtiques; avui, dimecres, faran la llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès); i el dijous 6 de maig es farà la prova de coneixement del medi natural i si s’escau, d’aranès. Els enunciats de les diferents proves es podran consultar a la web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, un cop els alumnes les hagin realitzat: http://csda.gencat.cat/ca/.

Continguts
En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió oral, la lectora i l’expressió escrita. Respecte a la llengua estrangera, s’avaluen la comprensió lectora i la comprensió oral, en concret els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació. En l’expressió escrita es mesura la competència discursiva i la correcció lingüística. Pel que fa a la prova de competència matemàtica, es mesura la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres; produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica; aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat; entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana; i justificar els resultats obtinguts. Quant a la prova de competència associada a l’àrea de coneixement del medi natural avalua l’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i la interpretació d’informació científica i tecnològica proporcionada en forma de dades i proves.

Publicitat
L’alumnat de 6è de primària avalua les seves competències bàsiques
To Top